Renditingimused - Raplamaarent | Autorent Raplamaal | Ehitustehnika rent Raplamaal | Kinnisvara Raplamaal

KASULIK TEADA

– Sõidukite väljastus ja tagastus eelneval kokkuleppel esmaspäevast-pühapäevani 9.00-19.00 aadressil Kasti tee 46,
Märjamaa vald, Raplamaa.

– Väljaspool tööaega teenindame lisatasu eest. Lisatasu alates 5.- EUR, täpne summa sõltub kellaajast.

– Rentnik peab olema vähemalt 21.a. vana ning omama kehtivat juhiluba. Auto üürimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba
ja isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass)

– Rendilepingu saame sõlmida ainult selle isikuga, kellel on kehtiv juhtimisõigus, ning kes esitab meile
rendiperioodi alguses enda nimel oleva juhiloa. Kui rendiperioodi alguses selgub, et Teie juhtimisõigus ei kehti,
siis ei saa me autot väljastada, samuti ei kuulu sellisel juhul tagastamisele mistahes eelnevalt tehtud
ettemaksed.

– Autorendi teenuste eest tasumine toimub ettemaksuna enne rendiperioodi algust sularahas või vähemalt 2 tööpäeva

enne rendiperioodi algust arvega.
ülekandega. Broneerimise korral on Rendileandjal õigus nõuda ettemaksu 10% kogu renditasust, mida broneeringu
tühistamisel ei tagastata.

– Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses. Tagatisrahast on Rendifirmal õigus teha
tasaarveldusi renditeenuste või muude rendiperioodil tekkinud kulutuste või tekitatud kahjude eest.

– Autorendi perioodi pikendamine on võimalik, kui kasutuses olevale autole ei ole järgnevaid broneeringuid.
Lisandunud rendipäevade eest maksate lisatasu vastavalt pikendamise päevade arvule ja hinnakirjale.

– Rendiauto antakse Rentnikule üle pestuna ja tehniliselt korras seisus. Pesemata auto tagastamisel tuleb rentnikul
tasuda välipesu eest 25€.
Rendime autod välja täis kütusepaagiga(Kui lepingus ei fikseerita teisiti). Auto tagastatakse esialgse kütuse
kogusega.

– Tulenevalt Sõiduki tegelikust kasutamisest Rentniku poolt võivad renditasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole
võimalik ette näha rendiperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad rendihinna kehtivuse tingimustest mitte
kinnipidamisega seotud kulud, Lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud
kulud, Sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning
sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või Rendifirma kontorit tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud,
liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, Lepingu tingimuste rikkumisest
tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad Sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, kuid ei ole Rendifirma ja
Rentniku vahel Lepingus kokku lepitud. Rentnik on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies
ulatuses.

– Sõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma rendileandja kirjaliku loata keelatud.

– Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei
teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.

– RENDIAUTOS ON SUITSETAMINE RANGELT KEELATUD! Keelu eiramisel trahv 200€ ja autosalongi keemiline puhastus
rentniku kulul.

AUTORENDI FIRMAL ON ÕIGUS KEELDUDA AUTO VÄLJA RENTIMISEST!

Rendilepingu üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Rendileping kehtib alates allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.
1.2 Rendipäeva pikkus on 24 tundi.
1.3 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus sõiduk tagastada täis paagiga. Kui seda ei ole tehtud on rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kütuse eest 1,5 kordse turuhinna iga puuduva liitri kohta ja tankimistasu 10€ . Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.
1.4 Rentnik saab rendiperioodi alguses puhta auto. Rentnik peab auto tagastama puhtana. Määrdunud auto tagastamisel lisandub pesula tasu 25€.
1.5 Rentnikul on õigus sõita autoga rendilepingus näidatud riikides. SÕIDUKI VIIMINE ÜLE EESTI VABARIIGI PIIRI ON ILMA RENDILEANDJA KIRJALIKU LOATA KEELATUD!
1.6 Kõigil meie sõidukitel on üle Euroopa kehtiv tasuta autoabi pakett.
1.7 Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.

2. RENTNIKU ÕIGUSED
2.1 Rentnikul on õigus kasutada sõidukit.
2.2 Rentnikul on õigus saada endale sõiduki kasutamisest saadavat tulu.
2.3 Rentnikul on õigus kahju hüvitamisele temale kolmandate isikute poolt tehtud kahju osas.
2.4 Rentnikul on õigus kasutada sõidukit ainult siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt kaks aastat. Samad tingimused laienevad ka rendilepingus märgitud teistele juhtidele.

3. RENTNIKU KOHUSTUSED
3.1 Rentnik kohustub tegema ettemaksu rendiperioodiks.
3.2 Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama enne enda kasutusse võtmist nign veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab prentensioonide puudumist.
3.4 Rentnik on kohustatud hoolitsema rendisõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS §345 lg 1 toodud tingimustel (kandma kulud).
3.5 Rentnikul on keelatud sõidukit kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, õppesõiduks jne.
3.6 Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama ainut teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.
3.7 Rentnikul on keelatud sõidukit anda kolmandatele isikutele kasutamiseks v.a rendilepingus märgitud teistele juhtidele.
3.8 RENDIAUTOS ON SUITSETAMINE RANGELT KEELATUD! TRAHV KUNI 200€ ja autosalongi keemiline puhastus rentniku kulul.
3.9 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu sõiduki tehnilises korrasolekus nign jälgima tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõidu katkestama kuni vea kõrvaldamiseni.
3.10 Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.
3.11 Rentnik on kohtustatud tegema kõik, et vältida kahju tekkimist rendileandjale ja kolmandatele isikutele.
3.12 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust.Kui tegemist on olukorraga, kus rentnikul tekib seadusest tulenevalt kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid on rentnik kohustatud seda tegema.
3.13 Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Sõidukit ei tohi hüljata. Rendiperioodi ületamisel ilma rendifirma nõusolekuta üle 1 (ühe) tunni, on rendifirmal õigus rakendada tunnitariifi vastavalt hinnakirjale 15€/h.
3.14 Kahju tekkimisel rendileandjale või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on rentnik ja teine juht kohtustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks võib seda erandkorras esitada eelneval kokkuleppel rendileandjaga ja digitaalselt allkirjastatuna lepingus toodud e-maili aadressile.

4.RENTNIKU VASTUTUS
4.1 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusevastasest käitumisest tekkinud kahju kannab rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus (s.h omavastutse määra 500€)
4.2 Rentnik vastutab täeilikult kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
4.3 Sõiduki kahjustamisel rentniku enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju rentnik.
4.4 Sõiduki rehvid ei ole kindlustatud. Katkise või tühja rehvi eest trahv kuni 200€.
4.5 Kui rentnik ja/või teine juht on tahtlikult oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud kahju rendileandjale või kolmandale isikule, kannab rentnik kahju täielikult.
4.6 Rentnik kannab täielikult kahju, mis on tekkinud joobeseisundis rentniku või teise juhi süül.
4.7 Kui rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule, kannab rentnik täielikult rendileandjale või kolmandale isikule tekkinud kahju.
4.8 Rentnik kannab sõiduki vargusel tekkinud kahju täielikult juhul, kui ta ei tagasta rendileandjale sõiduki võtmeid, signalisatsioonipulti ja sõidukiregistreerimistunnistust.
4.9 Kui sõiduk vajab remonti ja kahju on tekkinud rentniku süül, kohustub rentnik tasuma iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinna lisaks omavastutusele.
4.10 Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahju kannab rentnik.
4.11 Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustausega sõiduki tagastamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi 200€ iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.
4.12 Sõiduki tagastamisel paagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud maksab rentnik tankimise tasu 10€ ja puuduva kütuse 1,5 kordse maksumuse.
4.13 Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
4.14 Rentnik vastutav omanikuvastutuse põhimõtete kohaselt rendileandja ees ja tasub rendileandjale määratud trahvid.

5. RENDILEANDJA KOHUSTUSED
5.1 Rendileandja kohustub sõiduki rentnikule andma üle lepingus märgitud kokkulepitud kohas ja ajal.
5.2 Rendileandja kohustub täitma lepingut heas usus.

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED
6.1 Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses.
6.2 Rendileandjal on õigus kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrashoiu tagamist.
6.3 Rendileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata sõiduki asukohast.
6.4 Rendileandjal on õigus loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada rendileping, kui rentnik või teine juht äratab kahtlust või võib arvata, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikul eesmärgil või eiratakse ekspluatatsiooni nõudeid.
6.5 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk. Sõiduki tagasitoomine koju jääb rendileandja kanda, kui tehniline rike ei ole põhjustatud kliendi hooletusest.
6.6 Kahju tekkimise juhtumist rendileandja mitteteavitamisel tasub rentnik kolmekordse rendisumma ja kannab rendileandjale sellest tekkinud kahjud. Kahju hüvitamine toimub ühekordse rahamaksmise kaudu.
6.7 Käesolev leping on kooskõlas mõistlikkuse ja hea usu põhimõttega. Rendilepingul oleva allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub nende tingimustega.

7.MUUD SÄTTED
7.1 Rendilepingu allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub nende tingimustega.
7.2 Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled VÕS §339 kuni §390 sätetest.
7.3 Rendileandjal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
7.4 Rendileandja sõidukitele on paigaldatud valveseamed.